1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Betingelserne findes bl.a. på www.eid.dk og udleveres fra vores kontor.  Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette dokument samt gældende dansk og international lovgivning.
Disse betingelser erstatter alle tidligere betingelser og aftaler. Ellegaard ID benævnes herefter eID.

eID.dk og subdomæner ejes af ellegaard ID, CVR 25201310, Møllegade 11A, 9000 Aalborg.

Kontakt: info@eid.dk

2. Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) og eksklusive moms, levering, installation og support med mindre andet er aftalt. eIDs priser fremgår af vores til enhver tid gældende prisliste, som bl.a. findes på www.eid.dk og udleveres fra vores kontor, eller af et konkret tilbud. Hvis varer sendes, tillægges der fragt.

Ydelser

Timer faktureres i hele timer, pr. påbegyndt time, undtagen telefonsupport som faktureres pr. påbegyndt ¼ time. Timesatsen er den for tiden gældende sats, som fremgår af tilbuddet, og som til enhver tid fremgår af www.eid.dk . Køretid i forbindelse med opgaver faktureres sammen med opgaven til samme sats som konsulent-, tekniker- og programmørtimer faktureres til. I forbindelse med igangværende arbejder vil der blive a conto faktureret ved månedens slutning.

Abonnementer

Abonnement opkræves kvartalsvis forud, med mindre andet er aftalt. Abonnement skal opsiges skriftligt senest 14 dage før udløb af igangværende periode.

Opsiger kunden ikke rettidigt, løber aftalen i en ny periode svarende til den periode, som er aftalt ved aftalens indgåelse.

Ved opsigelse af abonnement slettes evt. gemte kortoplysninger, med mindre de er i brug ved andre fortsatte abonnementer.

Betaling

Betaling er netto kontant, medmindre andet fremgår af fakturaen. Rente beregnes med 1,5% pr. påbegyndt måned, hvis betaling udebliver efter fakturaens forfaldsdato. Ved fremsendelse af rykkere beregnes et gebyr på kr. 100,00. Indbetalinger afskrives først på renter og gebyrer og dernæst på hovedstolen.

eID modtager betaling med Dankort, VISA-Dankort og Mastercard.

Fortrydelsesret for forbrugere

Fortrydelsesretten for forbrugere er normalt 14 dage. Fortrydelsesretten gælder dog ikke på samme måde ved levering af digitalt indhold, som vores online kurser består af. Når du bestiller et online kursus, giver du samtykke til frasigelse af retten til at fortryde købet efter købsprocessen.

Reklamationsret for forbrugere

Hvis du oplever problemer med et onlinekursus eller andre produkter, så kontakt os med det samme på support@eid.dk.

Modregning

Kunden kan ikke udøve modregning af nogen art, medmindre modkravet er skriftligt anerkendt af eID.

Tidsforbrug og estimater

Alle tidsestimater er vurderet så nøjagtigt som muligt, men skal tages som estimater, da mange forhold har indflydelse på det faktisk forbrugte antal timer. EID vil efter endt opgave fakturere det faktisk forbrugte antal timer.

Tilbud

Tilbud gælder i 14 dage fra dato med mindre andet er aftalt.

3. Ejendomsforbehold

eID forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

Alle immaterielle rettigheder til de af eID udarbejdede hjemmesider, software, moduler, koncepter og kildekoder tilhører EID. EID er således til enhver tid berettiget til at anvende de af EID udarbejdede komponenter i anden sammenhæng tillige. Brugsretten tilfalder til enhver tid kunden, som også kan få denne udleveret sammen med databasen.

Kunden skal snarest muligt efter aftaleindgåelsen, levere alt efter eIDs skøn relevant materiale til brug for aftalen og senest 14 dage efter aftaleindgåelsen. Kunden indestår for, at denne har alle rettigheder – herunder immaterielle rettigheder – til materialet, og at materialet derved ikke krænker en tredjemands rettigheder.

EID forbeholder sig retten til enten at udskyde leveringstidspunktet eller at fakturere kunden i henhold til kontraktbeløbet, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt rettidigt, jf. ovenfor.

Ejendomsretten til kundespecifik design, udvikling og programmering forbliver hos eID således, at kunden alene erhverver en ikke-eksklusiv brugsret. Kunden må ikke videreoverdrage det udviklede, medmindre dette sker som led i en virksomhedsoverdragelse.

4. Levering

Levering sker ab lager eIDs adresse.

Kunden kan ikke påberåbe sig forsinkelse eller mangelsbeføjelser, såfremt kunden måtte have rettelser til designudkastet. Rettelser kan alene vedrøre det visuelle.

Bestillingsfejl

Varer tages alene retur, hvor dette konkret er aftalt.

Fejlmelding

Hvis varer, som køber fejlmelder som defekte viser sig at være fejlfrie, vil eID fakturere køber den anvendte tid for undersøgelse og test af den fejlmeldte vare.

5. Opdateringer

eID forbeholder sig ret til at opdatere og tilpasse websteder, som har tegnet et serviceabonnement. Disse opdateringer sker så vidt muligt på tidspunkter, hvor de ikke er til gene. Det kan dog være nødvendigt at suspendere adgangen til webstedet kortvarigt, mens opdateringer gennemføres. eID tilstræber højest mulig driftsstabilitet, men garanterer ikke for dette.

6. Reference

Kunden giver samtykke til, at EID må anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketingsøjemed, herunder samtidig at påføre kundens forretningsnavn i referencen, uanset om dette måtte være et registreret varemærke.

7. Backup og registrering

Kunden er forpligtet til altid, og forud for eIDs arbejde, at sikre en brugbar backup af sine data, registrering af passwords, opsætninger og indstillinger, sådan at et system kan reetableres i tilfælde af fejl, uheld eller hændelser under vores arbejde der ødelægger data. Dette gælder både for hardware, fx en server, et netværk, en PC, en perifer enhed, og for software, fx et økonomisystem, en specialudvikling, en konvertering, et Internetsystem o.l.

8. Ansvar

EID er berettiget til at videregive relevante og nødvendige oplysninger om kunden til officielle navnemyndigheder, herunder DK Hostmaster, InterNIC og RIPE, hvis videregivelsen tjener et sagligt formål.

eID påtager sig et ansvar for leverede produkter og ydelser efter dansk rets almindelige regler med de følgende begrænsninger: eIDs erstatningspligt kan aldrig, uanset om en fejl eller mangel er forvoldt som følge af grov uagtsomhed, overstige kr. 100.000 DKK.
eID hæfter desuden ikke for indirekte tab/følgeskader såsom driftstab, avancetab, tidstab eller tab af data. I det omfang en skade er dækket af en producent/distributørs ansvar/garanti, kan kunden gøre dette ansvar/denne garanti direkte gældende mod producenten/distributøren.

9. Hardwaregaranti

Vi viderefører hardwareproducentens garantiperiode og -betingelser overfor kunden. Ved fejl på udstyr i garantiperioden dækkes der sådan;

A) Ved produkter med indleveringsgaranti dækkes udskiftning af defekt produkt eller defekt del i produktet. Garantiarbejder udføres hos producenten eller dennes serviceudbyder.
B) Ved garanti med tilkaldeservice dækkes som i A), blot udføres opgaven hos kunden og kørsel er også dækket.

Garantien dækker ikke diagnosticering, backup ud- og indlæsning, dataoverførsel, installation af software o.l. Disse opgaver kan efter ønske udføres af producenten eller eID mod betaling. Ved garantiarbejder på enheder som indeholder data er der risiko for at data mistes under arbejdet, hvorfor vi kraftigt anbefaler kunden at tage backup af data forud for garantiarbejde. eID hjælper meget gerne med at fastslå garantitypen og få gennemført garantiservicen.

10. Softwaregaranti

Vi viderefører softwareproducentens garantiperiode og -betingelser overfor kunden. Stort set alt software har meget begrænset garanti. Vi udbedrer ikke fejl i software uden beregning, men hjælper meget gerne med at finde og installere opdateringer og fejlrettelser mod betaling.

Hvis opdateringer og fejlrettelser som løser en aktuel fejl ikke findes, udfører vi gerne mod betaling egne fejlretninger der evt. kan løse opgaven.

11. Produktansvar

eID er ikke ansvarlig for tingsskade, medmindre den skadelidte genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.

I det omfang eID måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde eID skadesløs i det indbyrdes forhold.

12. Transport af rettigheder og pligter

eID er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

13. Tvister

Enhver tvist mellem eID og kunden skal afgøres under anvendelse af dansk ret med retten i Aalborg/Vestre Landsret som værneting.

Gældende fra 1/11 2021